Certificering brandmeldinstallaties
Brandmeldinstallaties moeten in het kader van het Bouwbesluit 2012 in een aantal gevallen gecertificeerd worden conform CCV inspectieschema door een onafhankelijk inspectiebureau. Hillsafety kan zorg dragen voor aanleg en begeleiding van inspecties. Daarnaast is Hillsafety erkend  branddetectiebedrijf conform CCV certificatieschema voor, zowel het leveren van nieuwe brandmeldinstallaties, als het onderhouden van brandmeldinstallaties.

Met aanleg van een brandmeldinstallatie middels CCV certificatieschema wordt de kwaliteit van uw nieuwe brandmeldinstallatie op het gebied van aanleg en oplevering gegarandeerd. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds voor bedrijven en personen die betrokken zijn bij het totstandkomingsproces. Het CCV certificatieschema beschrijft hoe het proces in praktische zin moet verlopen om te komen tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie en geeft aan welk wettelijk en normatief kader hiervoor moet worden gehanteerd. Omdat er veel partijen bij betrokken zijn, de materie complex is en men snel het overzicht verliest in het woud van regels en uitzonderingen heeft u met Hillsafety één aanspreekpartner. Hillsafety werkt met eenduidige criteria en een uniforme werkwijze. Een optimale kwaliteit is op deze wijze gewaarborgd Onechte en ongewenste brandmeldingen komen duidelijk minder vaak voor bij gecertificeerde installaties. Mede omdat onderhoud en beheer op basis van de NEN2654 voorwaarde is voor het certificaat, neemt de betrouwbaarheid toe.

Uw installatie gecertificeerd
Het proces start met het inventariseren van de eisen vanuit gebruiker, bevoegde autoriteit (gemeente) en/of verzekeraar. Deze eisen worden door Hillsafety vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Na goedkeuring van het PvE door de eisende partijen, maakt de projecteringsdeskundige van Hillsafety een ontwerp voor de installatie, met Blokschema en een overzicht van de stuurfuncties. Na de aanleg door gediplomeerde installatiedeskundigen, vindt inbedrijfstelling en oplevering plaats, aan de hand van een Rapport van Oplevering. Als alles in orde is, reikt de projecteringsdeskundige van Hillsafety een certificaat uit.

Onderhoud
Voor een gecertificeerde brandmeldinstallatie moet een onderhoudscontract worden afgesloten. Na uitvoering van het onderhoud geeft de servicemonteur een rapport af. Op basis van dit rapport geeft het Branddetectiebedrijf een nieuw certificaat af en bepaalt het NCP weer of er inspectie moet plaatsvinden. Ook voor deskundig onderhoud van uw brandbeveiligingsinstallatie is Hillsafety uw betrouwbare partner.