Consultancy

Naast het leveren van slimme technische oplossingen kan Hillsafety ook een partner zijn voor adviezen voor bijvoorbeeld risicobeheersing in uw organisatie.

Vraagstukken binnen een organisatie kunnen zijn;

- Procesontwikkelingen en auditing
- Regel- en wetgeving
- Security Awareness (gedrag en handelen)
- Opleidingen en Trainingen
- Technische inventarisatie en advisering

Procesontwikkelingen en auditing

Procesontwikkeling en auditing doet Hillsafety door middel van een “nul” meting/analyse. Bij deze nulmeting wordt gekeken waar een organisatie staat op het gebied van risicobeheersing. Zodra er een analyse opgemaakt is, wordt er met de opdrachtgever geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt er aangegeven waar mogelijke verbeterpunten zijn te behalen. Afhankelijk van het resultaat, wordt er overlegd met de opdrachtgever welke acties er ondernomen kunnen/moeten worden.

Onze consultancyafdeling is goed in staat om ook op objectieve basis een advies uit te brengen en eventueel de installerende organisatie te ondersteunen.

Naast het uitvoeren van een analyse is Hillsafety ook de organisatie die de uitgevoerde werkzaamheden kan toetsen. Gekeken zal worden of de (voor)genomen implementatie van maatregelen ook goed zijn uitgevoerd. Dit kan tijdens de implementatie of achteraf.

Zodra er een risicobeheersingsprogramma is afgewerkt bestaat de mogelijkheid om re-audits te verzorgen. Dit om zo objectief mogelijk verbeteringen binnen een organisatie door te voeren.

Regel- en wetgeving

Hillsafety heeft meerdere consultants in dienst welke door middel van jaren lange ervaring en continue herscholingen en re-certificeringen hun kennis op het gewenste niveau houden. Deze consultants kunnen u ondersteunen in diverse securityvraagstukken. Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op Regel- en Wetgeving, beveiligingssystemen en organisatorische aspecten. Inmiddels hebben wij binnen Europa te maken met verschillende wetgevingen. Hillsafety kan voor u inzichtelijk maken wat de rechten en misschien wel belangrijker wat de plichten zijn van een organisatie en haar bestuurders.

De consultants van Hillsafety ondersteunen u met de volgende interne certificeringen/vraagstukken;

- AEO (Authorized Economic Operator) voor internationaal transport binnen de EU (Douane)
- TAPA (Transported Asset Protection Association) programma
- Camera observatie (wet op de privacy)protocollen

Vooral de CCTVvraagstukken zijn actueel wat mag wel wat niet? Hoe zit het met de Wet op de Privacy? Wat mag ik opnemen? Waar mogen wij camera’s plaatsen?

Security Awareness

Bij organisaties is het bewustzijn op het gebied van de beveiliging en veiligheid bij personeel veelal niet hoog. Frequent zien we als professionals sterke organisatorische verbeterpunten bij onze opdrachtgevers. Door langdurig in een vast stramien te werken worden sommige werkwijzen gewoon gevonden. Dit loopt van registratie van bezoekers t/m het maandelijks controleren van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Opleidingen en Trainingen

Hillsafety beschikt over een trainingslokaal op de vestiging Alphen aan den Rijn voor het geven van trainingen. Naast de frequent te volgen cursus “Opgeleid persoon” worden er ook andere trainingen gegeven denk hierbij aan;

- EHBO
- Bedrijfshulpverlening
- AED
- Beheerder brandmeldinstallaties (BMI) eventueel in combinatie met herhaling BHV
- Ontruimingsoefeningen

Trainingen op locatie “In Company” worden zonder probleem verzorgd door Hillsafety

Techniek

Installaties worden veelal bij het bouwproces van een pand bedacht en tijdens dit proces ook aangelegd. Door het veranderen van risico’s, eisen of toepassing van een gebouw, kan het zijn dat een bestaand stuk techniek niet meer voldoet. Doordat een gebouw bijvoorbeeld een andere functie heeft gekregen, kan het zijn dat er door verschillende partijen, nieuwe (thans geldende) eisen opgelegd worden. Wanneer een medewerker u er op attendeert dat een mogelijke aanpassing of toevoeging van een bestaande technische oplossing wenselijk is, Security Awareness genaamd, kan Hillsafety een rol van betekenis spelen. Hillsafety is een partner voor het opstellen van bestekken, PVE’s, maar ook advisering in de haalbaarheid/markconformiteit van het technische / functionele gedeelte van aanbestedingen.

Projecten welke Hillsafety heeft uitgevoerd voor haar opdrachtgevers.

CASE 1

Voor een internationaal transport- en verhuisbedrijf heeft Hillsafety haar opdrachtgever ondersteund met het inventariseren en het opstellen van een rapportage voor een AEO-self-assessment.

De opdrachtgever heeft Hillsafety ingehuurd om een onafhankelijke inventarisatie /veiligheidsscan uit te voeren. De scan was gericht op alle bouwkundige, elektronische en organisatorische situaties. Dit om te voldoen aan alle eisen van de AEO (Douane regelgeving) status. Tevens was de wens om zoveel mogelijk te voldoen aan C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against Terrorism) en CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) veiligheidscriteria.

Na de veiligheidsscan hebben we risico’s en incidenten in kaart gebracht. Deze is in een rapport gepresenteerd aan onze opdrachtgever.

Voor zowel organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen hebben we een advies gegeven. Deze adviezen waren toegespitst op de vooraf aangegeven wensen.

CASE 2

Voor een woningbouwcoöperatie heeft Hillsafety een complete inventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie was met name gericht op bestaande (CCTV) systemen en de veiligheidsbeleving van de medewerkers.

De inhoud van deze inventarisatie heeft uiteindelijk geleid tot:

• Het schrijven van een bestek.
• Het schrijven van de interne procedures.
• Implementatie CCTV systemen en gebruik beeldmateriaal.

- De opdrachtgever is geïnformeerd over de technische mogelijkheden. Er is door integratie van verschillende, zowel bestaande als nieuwe systemen een maatwerk bestek geschreven. Dit was de basis voor een aanbesteding.

Naast de uitvoering van installaties, is voor de opdrachtgever een intern protocol/handboek opgesteld. Dit om naast goedwerkende systemen, ook de organisatorische en wettelijke verplichtingen op orde te hebben.

Hillsafety en haar Consultants zijn trots op het feit dat zij voor de navolgende organisaties en branches haar werkzaamheden mogen uitvoeren:

- Leisure industrie (vakantie parken Benelux en Duitsland)
- Logistieke instellingen (transport en value added logistics)
- Bank- en verzekeraars ( kantoren en geld tel centrales)
- Vastgoed beheerders (verzamelgebouwen en nieuwbouw locaties)
- Petrochemische plants
- Woningbouw coöperaties
- Gevangeniswezen

   

Copyright © 2016-2017. GM-Groep | Algemene VoorwaardenPrivacy Statement |